ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ประวัติของเทศบาล
ด้านเศรษฐกิจ
การอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
ด้านสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คำขวัญเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร
การคลังเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างเทศบาล
สนามกีฬาในเขตเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ติดต่อเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 2
ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้
ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้
ชุมชนบ้านโคกระเหย
ชุมชนบ้านตลาดนิคม
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 1
ปฏิทิน
ภาษี
ประกาศบัญชีราคาประเมินภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แบบประเมิน LPA
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลแผนดำเนินงาน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
ราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
งานบริการประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลดขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือประชาชน
สถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
EIT
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT)
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
เมนูทางขวา
นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
จดหมายข่าว
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมฯ
สภาเทศบาล
ทบทวนภารกิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำแถลงนโยบาย
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด
โครงการ "บอกดิน 3"
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565
เชิญชวนสมัครเข้าโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี3
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
ดาวน์โหลด (Download)
กระดานสนทนา (Webboard)
การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แนวทางป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ประชาสัมพันธ์การประกวดพานแว่นฟ้าประจำปี2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565
แบบสำรวจความพึงพอใจ (กพร)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม "รู้รอบระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การตรวจสอบรายงานการเงิน
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,017,598

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.