ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ประวัติของเทศบาล
ด้านเศรษฐกิจ
การอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
ด้านสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คำขวัญเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร
การคลังเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างเทศบาล
สนามกีฬาในเขตเทศบาล
ข้อมูลบุคลากร
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข้อมูลผู้บริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
สถานที่ติดต่อเทศบาล
ชุมชนในเขตเทศบาล
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 2
ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้
ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้
ชุมชนบ้านโคกระเหย
ชุมชนบ้านตลาดนิคม
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 1
ปฏิทิน
ภาษี
ประกาศบัญชีราคาประเมินภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
แบบประเมิน LPA 2566
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลแผนดำเนินงาน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)
ราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคา
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
งานบริการประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องทุกข์
ผลสำรวจความพึงพอใจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลดขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือประชาชน
สถิติเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
One Stop Service :OSS
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
ควบคุมภายใน
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)
เมนูทางขวา
ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา
นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
จดหมายข่าว
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมฯ
สภาเทศบาล
ทบทวนภารกิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คำแถลงนโยบาย
รายงานกิจการ ประจำปีงบประมาณ
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
บทความ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด
ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง (welfare)
ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Lec)
ระบบข้อมูลบุลคากรองค์กร (LHR)
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท. (INFO)
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท. (e-plan)
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
ดาวน์โหลด (Download)
กระดานสนทนา (Webboard)
แนวทางป้องกันความพิการแต่กำเนิด
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
การร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการกำกับติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การตรวจสอบรายงานการเงิน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย)
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
One Stop Service :OSS
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,054,275

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.