ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
ประวัติของเทศบาล
ด้านเศรษฐกิจ
การอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว
ด้านสังคม
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
คำขวัญเทศบาล
ด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ด้านการเมืองการบริหาร
การคลังเทศบาล
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
โครงสร้างเทศบาล
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบสมาชิกสภาเทศบาล
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
สถานที่ติดต่อ ตามมาตรา 7(3)
โครงสร้างอค์กร ม.7(1)
ข้อมูลชุมชน
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 2
ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้
ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ
ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้
ชุมชนบ้านโคกระเหย
ชุมชนบ้านตลาดนิคม
ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 1
ปฎิทินกิจกรรม
ข้อมูลภาษี
ประกาศบัญชีราคาประเมินภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
เทศบัญญัติ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันการทุจริต
แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลแผนดำเนินงาน
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการประเมิน ITA
รายงานผลการประเมิน LPA
สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน/รายปี
ราคากลางงานก่อสร้าง
ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์จ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เอกสารประกวดราคา
การให้บริการ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือเรื่องร้องเรียน
ผลสำรวจความพึงพอใจ
ขอมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลดขั้นตอนการให้บริการ
คู่มือประชาชน
ช่องทางการวัดความรู้
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ (EIT)
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์
ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
แผนการตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบภายใน
รายงานผลการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน
เมนูทางขวา
นโยบาย มาตรการ การป้องกันการทุจริต
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
จดหมายข่าว
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของกรมส่งเสริมฯ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล
ทบทวนภารกิจ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
คู่มือการปฏิบัติงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
สถิติเรื่องร้องเรียน
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการดูเด็กแรกเกิด
ถาม-ตอบ (Q&A)
สมุดเยี่ยมชม (Guestbook)
ดาวน์โหลด (Download)
กระดานสนทนา (Webboard)
การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แนวทางป้องกันความพิการแต่กำเนิด
ประชาสัมพันธ์การประกวดพานแว่นฟ้าประจำปี2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
Facebookเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การตรวจสอบรายงานการเงิน
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
ประชาสัมพันธ์โอน (ย้าย)
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,523

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม