ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
                1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
                3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
                4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
                5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
                                1.2 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
                                1.3 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1      ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2.2      ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
2.3      ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
2.4      ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่   3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                3.1 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                               4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
                                                4.2 นำบริการพัฒนาสู่ชุมชน
                                                 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
5.1สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
5.3ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
5.4จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                7.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
                7.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
                7.3 ส่งเสริม และพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
                7.4 ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                8.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
                8.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
                8.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
                8.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,017,083

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.