ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
                1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
                2. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
                3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝังให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
                4. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
                5. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
                                1.2 การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ
                                1.3 รักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่   2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1      ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
2.2      ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ
2.3      ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม
2.4      ส่งเสริมการประกอบอาชีพและรายได้แก่ประชาชน
 
ยุทธศาสตร์ที่   3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                3.1 พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
3.3 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่  4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                               4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
                                                4.2 นำบริการพัฒนาสู่ชุมชน
                                                 
ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
5.1สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.2ส่งเสริมการรักษาความสะอาด
5.3ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย
5.4จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6     ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                7.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
                7.2 พัฒนาคุณภาพสินค้าการเกษตร
                7.3 ส่งเสริม และพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
                7.4 ส่งเสริมตลาดสินค้าชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้
                8.1 พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
                8.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
                8.3 ปรับปรุงและพัฒนารายได้
                8.4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทศบาล
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,406

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม