ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
สิงหาคม 2565
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 1718 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 สิงหาคม 2565
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
EIT
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน


  หน้าแรก     วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  

 

วิสัยทัศน์
            เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท   เมืองน่าอยู่    คู่เกษตรอินทรีย์ สุขภาพดีถ้วนหน้า เศรษฐกิจก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมสาธารณูปโภค   ชุมชนเข้มแข็ง มีการศึกษา ประชามีสุข
 
พันธกิจ
            1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยปรับปรุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัว ของเมืองในอนาคต
                2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนให้ดีขึ้น
                3. ส่งเสริมการศึกษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
                4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
                5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งตนเองได้
                6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น
                7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท  6 ยุทธศาสตร์

              1. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่

       2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

       3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

       4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน

       5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร

            
 
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 3.229.124.74
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,017,159

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.