ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

 

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

ประกอบด้วยองค์กรดังนี้

                1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

                2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง และ

รองนายกเทศมนตรี 2 คน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง 4 ปี ฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลตามกฎหมาย    

                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท แบ่งส่วนบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล    ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ , งานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทะเบียนราษฏร,   งานรักษาความสงบ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานประชาสัมพันธ์ , งานบริการและเผยแพร่วิชาการ , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานจัดทำงบประมาณ , งานนิติการ , งานนิติกรรมสัญญา ,         งานพัฒนาชุมชน , งานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2. กองคลัง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุและทรัพย์สิน , งานผลประโยชน์ , งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานผังเมือง , งานสาธารณูปโภค , งานสวนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม , งานวางแผนสาธารณสุข , งานศูนย์บริการสาธารณสุข , งานทันตกรรม , งานเภสัชกรรม , งานรักษาความสะอาด , งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานส่งเสริมสุขภาพ , งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , งานสัตวแพทย์ , งานแบบแผนและก่อสร้างงานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ , งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

5. กองการศึกษา   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานงบประมาณ , งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ,งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนาหน่วยศึกษานิเทศก์ ,งานโรงเรียนเทศบาล

 

                        จำนวนพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลสามัญ     จำนวน       20    คน

พนักงานวิสามัญ                 จำนวน       -      คน

ลูกจ้างประจำ                        จำนวน       1      คน

ลูกจ้างตามภารกิจ                   จำนวน       17    คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ        จำนวน       35    คน

 

                                รวม        จำนวน       73  คน

                ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

 

 
 
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,439

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม