ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ออกไปอีก 2 เดือน รายละเอียดตามประกาศประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ชุมชนในเขตเทศบาล
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
ภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
งานบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์
ควบคุมภายใน
ประเมินคุณธรรมฯ(EIT)
ร้องเรียนการทุจริต
แบบวัดการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสฯ(EIT)


  หน้าแรก     ด้านการเมืองการบริหาร 

ด้านการเมืองการบริหาร
ด้านการเมืองการบริหาร  

 

ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

ประกอบด้วยองค์กรดังนี้

                1. ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาเทศบาล ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลที่ประชาชนเลือกตั้ง จำนวน 12 คน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี

                2. ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ประชาชนเลือกตั้งโดยตรง และ

รองนายกเทศมนตรี 2 คน   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ที่ นายกเทศมนตรีแต่งตั้ง ดำรงตำแหน่ง 4 ปี ฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารงานเทศบาลตามกฎหมาย    

                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท แบ่งส่วนบริหารออกเป็น หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล    ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานบริหารทั่วไปงานการเจ้าหน้าที่ , งานส่งเสริมการท่องเที่ยวงานทะเบียนราษฏร,   งานรักษาความสงบ , งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , งานประชาสัมพันธ์ , งานบริการและเผยแพร่วิชาการ , งานวิเคราะห์นโยบายและแผน , งานจัดทำงบประมาณ , งานนิติการ , งานนิติกรรมสัญญา ,         งานพัฒนาชุมชน , งานสังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2. กองคลัง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานพัสดุและทรัพย์สิน , งานผลประโยชน์ , งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานวิศวกรรม , งานสถาปัตยกรรม , งานผังเมือง , งานสาธารณูปโภค , งานสวนสาธารณะและงานสถานที่และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานการเงินและบัญชี , งานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม , งานวางแผนสาธารณสุข , งานศูนย์บริการสาธารณสุข , งานทันตกรรม , งานเภสัชกรรม , งานรักษาความสะอาด , งานเผยแพร่และฝึกอบรมงานส่งเสริมสุขภาพ , งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ , งานสัตวแพทย์ , งานแบบแผนและก่อสร้างงานวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ , งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและงานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง

5. กองการศึกษา   ประกอบด้วย

                งานธุรการ , งานงบประมาณ , งานโรงเรียนงานกิจการนักเรียน , งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนกีฬาและนันทนาการ ,งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมและกิจการศาสนาหน่วยศึกษานิเทศก์ ,งานโรงเรียนเทศบาล

 

                        จำนวนพนักงานเทศบาล

พนักงานเทศบาลสามัญ     จำนวน       20    คน

พนักงานวิสามัญ                 จำนวน       -      คน

ลูกจ้างประจำ                        จำนวน       1      คน

ลูกจ้างตามภารกิจ                   จำนวน       17    คน

พนักงานจ้างเหมาบริการ        จำนวน       35    คน

 

                                รวม        จำนวน       73  คน

                ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่   สำนักปลัดเทศบาล   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท

 

 
 
นโยบายผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดนิคมปราสาท 0819551100

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล 0833866677
One Stop Service :OSS
กฎหมายน่ารู้
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
หัวข้อหลัก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
แสดงความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 18.206.12.157
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,054,145

สื่อประชาสัมพันธ์
บริหารงานคลัง
บริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
แบบสอบถาม
เฟสบุ๊กเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
            
 
เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
66 ม.12 ถนนบ้านกรวด-พนมดงรัก อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180
Tel : 044-679447-8
Email : saraban_05310801@dla.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.