ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กร
ข้อมูลชุมชน
ปฎิทินกิจกรรม
เมษายน 2564
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 เมษายน 2564
ข้อมูลภาษี
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานผลการดำเนินงาน
การจัดซื้อจัดจ้าง
การให้บริการ
ช่องทางการวัดความรู้
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
แผนการตรวจสอบภายใน


  หน้าแรก     ด้านสังคม 

ด้านสังคม
ด้านสังคม  

 

ด้านสังคม
                ชุมชน
                เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ได้แบ่งชุมชนออกเป็น    8 ชุมชน มีหมู่ที่ 12 มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมู่บ้าน   หมู่ 1,2,6,7,8,9,13   มีเพียงบางส่วนเท่านั้น 
                ชุมชนที่       1   ชุมชนบ้านปราสาท หมู่ที่ 1, 2 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       2   ชุมชนบ้านสายโท 1 เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       3   ชุมชนบ้านสายโท 1 ใต้ หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       4   ชุมชนบ้านสายโท 2 ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       5   ชุมชนบ้านสายโท 2 เหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       6   ชุมชนตลาดเก่า หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       7   ชุมชนตลาดใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
                ชุมชนที่       8   ชุมชนบ้านโคกระเหย หมู่ที่ 13 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
 
                ศาสนา
                ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีวัด 2 แห่ง และมัสยิด  1 แห่ง
 
                วัฒนธรรม
                ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทมีภาษาถิ่นหลากหลายที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน ภาษาถิ่น ไทย เขมร ลาว และส่วยปนอยู่บ้างเล็กน้อย แม้จะใช้ภาษาถิ่นไทยต่างกัน แต่ก็ยังมีประเพณีและวัฒนธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนกับประเพณีท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้
                ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 12 - 13 เมษายนของทุกปี จัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่
                ประเพณีเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาของทุกปี จัดประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษา
                ประเพณีลอยกระทง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 จัดงานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง
                ประเพณีขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 มกราคมจัดงานทำบุญตักบาตรร่วมกัน
ที่มา : กองการศึกษา   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การศึกษา
                สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท มีโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 จำนวน 4 แห่ง   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท   จำนวน 1 ศูนย์          
                                                                                          ที่มา : กองการศึกษา   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การกีฬา นันทนาการ / พักผ่อน
                สนามกีฬากลาง / ชุมชน                  จำนวน       8       แห่ง
                สวนสาธารณะ / ชุมชน                     จำนวน       3        แห่ง
 
                การสาธารณสุข
                โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกระเหย  1  แห่ง
                ศูนย์บริการสาธารณสุข     จำนวน   1 แห่ง
                คลินิกเอกชน   จำนวน 3 แห่ง
              คลินิกสัตวแพทย์  จำนวน  1  แห่ง
                 
                                                                   ที่มา : กองสาธารณสุขฯ   เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                สถิติเพลิงไหม้ในรอบปี ( 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 25562) จำนวน 5 ครั้ง แยกเป็นในเขตเทศบาล จำนวน 5 ครั้ง  
                รถยนต์ดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม 1 เครื่อง
                พนักงานดับเพลิง จำนวน   10   คน
                
                                                                    ที่มา : งานป้องกันฯ สำนักปลัดฯ เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท
 
                ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                ในเขตเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทมีสถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด ที่คอยให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยังมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล   ให้บริการประชาชนเมื่อเกิดภัย
เจตจำนงผู้บริหาร
สาสน์จากผู้บริหาร

นายรณฤทธิ์ ทองจ้าว
ปลัดเทศบาล

นายพงษ์สิทธิ์ ศิริมาศกูล
นายกเทศมนตรี
สายตรงผู้บริหาร
กฎหมายน่ารู้
คู่มือการปฏิบัติงาน
ลิงค์ต่างๆ
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณภาพการให้บริการ ของเทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุง
การให้บริการ
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.235.41.241
คุณเข้าชมลำดับที่ 628,507

ข้อมูลข่าวสาร
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบสอบถาม